Nike von Samothraki | 2018 | Oil on canvas | 100x75cm